Privacy statement

Walters People verbindt zich ertoe uw privéleven te respecteren en uw persoonlijke gegevens te behandelen in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit beleid inzake de bescherming van persoonlijke gegevens worden de maatregelen gepreciseerd die wij nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen van uw persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Verder worden ook de redenen en doeleinden toegelicht waarom wij deze gegevens verwerken.

Wij vragen u dan ook om dit beleid aandachtig door te nemen.

De informatie die we inzamelen

De persoonlijke informatie die wij inzamelen via deze website betreft in hoofdzaak uw naam, voornaam, nationaliteit, geboortedatum, adres, telefoonnummer (vaste of mobiele lijn), e-mailadres, opleiding, diploma’s en beroepservaring. Deze informatie wordt ingezameld via de cv’s die u ons doorstuurt per e-mail of via de formulieren op deze website.

Doeleinden waarvoor uw persoonlijke gegevens worden gebruikt

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de verwerking van uw inschrijvingsaanvraag voor onze aanwervingsdiensten, meer bepaald om u te assisteren in uw zoektocht naar werk en om in deze context met u contact op te nemen. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u een persoonlijke dienstverlening aan te bieden, afgestemd op uw behoeften. Met uw toestemming kunnen ze ook worden gebruikt om u per e-mail of met de post commerciële informatie en documentatie toe te sturen van Walters People of van andere Filialen van de Groep.

Verspreiding van uw persoonlijke gegevens

Om een doeltreffende en optimale dienstverlening te garanderen is het mogelijk dat uw persoonlijke gegevens worden verspreid naar andere filialen van de groep Robert Walters, behalve indien u dit niet wenst.

In het kader van het aanwervingsproces is het ook mogelijk dat uw persoonlijke gegevens worden verstrekt aan derden. In dat geval worden alle nodige voorzorgen genomen om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat de gegevens uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van uw aanwerving. Daarnaast kunnen we uw gegevens ook in samengevoegde vorm (anoniem) verstrekken aan derden ondernemingen en/of instellingen om statistische informatie te verkrijgen over bijvoorbeeld het aantal gebruikers, hun leeftijdscategorieën, hun geografische locatie enz. Dankzij deze informatie kunnen we onze dienstverlening aan de gebruikers optimaliseren.

Gebruik van ‘cookies’

Het is mogelijk dat u van onze website cookies ontvangt. Met een cookie kan de gebruiker niet worden geïdentificeerd. Een cookie registreert evenwel informatie over de navigatie op onze website (geraadpleegde pagina’s, datum en uur van de raadpleging enz.) die kan gelezen worden bij latere bezoeken van dezelfde gebruiker. U kunt het bewaren van cookies weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Inschrijving voor onze vacatureplatformdiensten

Het is mogelijk om de recentste vacatures die Walters People publiceert en/of die overeenstemmen met uw profiel, per e-mail te ontvangen. Hiertoe registreren we uw e-mailadres wanneer u een profiel aanmaakt, zodat we u vervolgens op de hoogte kunnen houden van de recentste vacatures. Wanneer u niet langer gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, kunt u uw abonnement op deze dienst steeds stopzetten door een e-mail te sturen naar: netherlands@walterspeople.nl

Uw recht op inzage, correctie en verzet

In overeenstemming met de Franse‘'loi Informatique et Liberté’ hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken en te corrigeren en u tegen deze gegevensverwerking te verzetten. U kunt dit recht steeds uitoefenen door te schrijven naar het volgende adres: Zuidplein 28, WTC Toren H, 1077 XV Amsterdam. U kunt uw gegevens online wijzigen door aan te melden op onze website en uw e-mailadres en wachtwoord in te geven om uw dossier te openen. Met vragen over dit beleid inzake de bescherming van persoonlijke gegevens of over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, kunt u terecht op het volgende adres: Zuidplein 28, WTC Toren H, 1077 XV Amsterdam.

Wettelijke bepalingen

De website www.walterspeople.com (hierna ‘de Site’) is exclusief eigendom van de vennootschap Walters People, Société anonyme simplifiée met geplaatst kapitaal van 100.000 euro, ingeschreven in het Registre du commerce et des sociétés te Parijs onder het nummer 452 374 853, met hoofdzetel in Louizalaan 250, 1050 Brussel.

Wettelijke vertegenwoordiger: Alan Bannatyne

De site wordt beheerd en gehost door de onderneming Robert Walters PLC, vennootschap naar Engels recht, 11 Slingbys Place, St Martin's Courtyard, London WC2E 9AB Verenigd Koninkrijk. 

Tel. +44 20 7379 3333

Fax: +44 20 7509 8714

Wettelijke vertegenwoordiger en verantwoordelijke uitgever: Giles Daubeney

Webmaster: Andrew Lowcock

Intellectuele eigendom

De algemene structuur, evenals de software, tekst, geanimeerde of vaste beelden, geluiden, knowhow, tekeningen, grafische elementen en databanken gecreëerd door de onderneming Walters People en alle andere elementen die deel uitmaken van de Site zijn exclusief eigendom van de onderneming Walters People en worden beschermd door de bepalingen van de wet op de intellectuele eigendom, meer bepaald door de bepalingen op het vlak van literaire en artistieke eigendom, auteursrechten en de bepalingen van de wet van 1 juli 1988 betreffende de bescherming van databanken. Volgens artikel L.122-5 van de wet op het intellectuele eigendom is uitsluitend het kopiëren of reproduceren toegelaten voor persoonlijk gebruik van de kopiërende persoon, niet voor collectief gebruik, evenals analyses en korte citaten als voorbeeld en ter illustratie.

Volgens artikel L.342-3 van de wet op de intellectuele eigendom is uitsluitend de extractie of het hergebruik toegelaten van een niet-substantieel deel van de inhoud van een databank die door de eigenaar ter beschikking van het publiek wordt gesteld. Bijgevolg is elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de Site zonder toestemming, op welke manier dan ook, strikt verboden op straffe van gerechtelijke vervolging.

Wie een inbreuk op deze bepalingen pleegt, stelt zich bloot aan burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties, meer bepaald aan de straffen voorzien in artikels L.335-2 en L.343-1 van de wet op de intellectuele eigendom.

Elk gebruik van de merknamen en logo’s op de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot Walters People, evenals de handelsmerken van de partners van Robert Walters, is strikt verboden zonder voorafgaande expliciete goedkeuring van de houders van deze rechten.

Toegang tot de Site

De onderneming Walters People zal zijn uiterste best doen om de Site de klok rond toegankelijk te houden, maar kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien deze doelstelling niet wordt bereikt.

De onderneming Walters People kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor fouten in of de onbeschikbaarheid van de informatie en/of de tools die via de Site ter beschikking worden gesteld van de gebruikers of voor de aanwezigheid van virussen op de Site.

Hypertekstlinks

De hypertekstlinks op deze Site die verwijzen naar andere websites, meer bepaald naar partners van de onderneming Walters People, werden vooraf expliciet goedgekeurd. De onderneming Walters People kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie die toegankelijk is via het gebruik van deze links.

Contact

Met vragen en opmerkingen en voor bijkomende inlichtingen kunnen de gebruikers van de Site contact opnemen met de onderneming Walters People door een e-mail te sturen naar het volgende adres: netherlands@walterspeople.nl.