GDPR data sharing protocol

Data items to be shared - Applicable Personal Data

ONDERWERP TOELICHTING
Grondslag van de verwerking

Partijen erkennen en aanvaarden dat zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens verwerken als onafhankelijke Verwerkingsverantwoordelijken.

Walters People verwerkt persoonsgegevens, waaronder CV's van kandidaten, om haar recruitment diensten aan de klant te kunnen leveren.

De klant verwerkt persoonsgegevens die Walters People met haar heeft gedeeld om de recruitment doelstellingen te realiseren. 

Duur van de verwerking

Zoals bepaald door elke partij zelf. 
Aard en doeleinden van de verwerking

De aard van de verwerking is het al dan niet geautomatiseerd verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, bijstellen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door doorzending, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen, afstemmen of combineren, beperken, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Het doel van de verwerking is het leveren van de recruitment diensten, screening van kandidaten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Categorieën  persoonsgegevens

Indien en voor zover wettelijk toegestaan, omvatten de categorieën van persoonsgegevens onder andere:

naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, functietitel, werkgeschiedenis (en/of opleiding), professionele lidmaatschappen en kwalificaties, historische loongegevens, recht op werkdocumentatie (visa/paspoorten), strafrechtelijke gegevens, kredietgegevens, identificatiedocumenten (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart), nationaal verzekeringsnummer en pensioenpremies. 

Categorieën datasubjecten Werknemers, agenten en leveranciers van elke partij en kandidaten. 
Plan voor retour en vernietiging van persoonsgegevens als de verwerking is voltooid De partijen zullen de persoonsgegevens enkel verwerken voor de duur van de overeenkomst of, indien en voor zover wettelijk toegestaan, voor de (langere) periode die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

E-mailadres voor vragen over gegevensbescherming

Dataprotection@robertwalters.com
Description Details
Subject matter of the Processing

The parties acknowledge and accept that they process personal data under or in connection with the agreement as independent data controllers.

WP processes personal data, including candidate CVs, to provide its recruitment services to the client.

The client processes personal data shared by WP to fulfil its recruitment objectives. 

Duration of the Processing As determined by each party acting independently. 
Nature and purposes of the Processing

The nature of the processing is the collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction of personal data (whether or not by automated means).

The purpose of the processing is to perform recruitment assessments, pre-employment/pre-engagement screening and to meet statutory obligations.  

Categories of Personal Data Subject to legal restrictions, the categories of personal data include but are not limited to names, addresses, dates of birth, telephone numbers, email addresses, job titles, work (and/or education) history, professional memberships and qualifications, historic pay details, right to work documentation (visas/passports), criminal records, credit records, identification documents (driving license, passports, identity cards), National Insurance Number, pension contributions. 
Categories of Data Subject  Employees, agents and suppliers of each party and recruitment candidates (as applicable). 
Plan for return and destruction of the data once the Processing is complete The parties will process personal data for the duration of the agreement and for such longer period of time as necessary to fulfil the purposes for which the personal data was collected subject to the requirements of applicable law.   
WP data protection contact email address Dataprotection@robertwalters.com